Manny gram Lyrics

Encrypting your link and protect the link from viruses, malware, thief, etc! Made your link safe to visit. Just Wait...

Manny gram Lyrics
Manny gram Lyrics

Ufamy œwiatu a on nam jakby mniej
Ufamy œwiatu, jak p¹ki kwiatów, gdy jesien jeszcze hen
Ty idziesz œwiecie w œwiat i nie ogl¹dasz siê
Ja œwiata poza tob¹ nie widzê
Najtrudniej kochaæ mniej
Im dalej nam œwiecie do siebie, tym nam i mniej têskno
Za ka¿dy gram manny niebieskiej p³acê s³ona rzek¹
Za ka¿dy gram

0 Response to " Manny gram Lyrics"

Post a Comment